Hi5s Inkubatorprogram

Hi5 sin egen inkubator, tilbyr et program for deg som ønsker å videreutvikle din bedrift og skape en mer solid forretningsmodell!

Vil du vite mer om hvordan moderne entreprenørskapsmetoder kan bidra til å utvikle din visjon, din kjernekompetanse og dine konkurransefortrinn -samt kartlegge markedet og utvikle kundene dine?  Da er vår inkubator noe for deg!

Entreprenørskap handler om å utnytte muligheter til å skape varer og tjenester.  Lær mer om hvordan effektuering, forretningsmodellering og design thinking baserte metoder kan bidra til at du får utviklet din markedskommunikasjon, din salgsmodell og prisstrategi.

Entreprenører er en viktig kilde til innovasjon og til å skape fremtidig bærekraftig økonomisk vekst i samfunnet. For å bidra til at flere bedrifter lykkes, tilfører vi dem kunnskapen som trengs innenfor entreprenørskapsfaget. Gjennom inkubatorprogrammet vi tilbyr på Hi5, er vi med på å skape solide, kommersielle og skalerbare forretningsmodeller.

I løpet av programmet utarbeider du din egen forretningsplan og blir introdusert til:

  • en praktisk og steg-for-steg basert metode for å utvikle ditt firma
  • en digital arbeidsplattform der du kan arbeide med din forretningsmodell og forretningsplan
  • en rådgiver/mentor som hjelper deg å utvikle planen og bedriften din 

Vårt inkubatorprogram er utviklet av forskere fra NTNU og bruker S-E-A-M – entreprenørskapsmetode, som faglig grunnlag. Inkubatorprogrammet gjennomføres over 6 uker med 12 sesjoner (fysisk og digitalt) for inntil 12 bedrifter per program, samt individuell oppfølging gjennom hele programmet. Følg denne lenken for mer detaljert informasjon.

S-E-A-M – METODEGRUNNLAGET
Entreprenerdys standard metode kalles S-E-A-M, eller Systemic Entrepreneurship Activity Method. Metoden er utviklet ved NTNU, i samarbeid mellom et antall forskere innenfor entreprenørskap og innovasjon fra flere europeiske universiteter. Metoden bygger på en omfattende litteraturstudie, og tar opp i seg de ledende moderne teoretiske retninger innen entreprenørskapsfaget. Metoden består av 7 trinn, som igjen består av 29 elementer som entreprenører vil (og bør) jobbe seg gjennom mens de etablerer, utvikler og forbedrer prosjektet sitt:

Entreprenørene vil typisk jobbe seg trinnvis gjennom stegene i metoden i flere runder. Dersom de møter motstand, vil de gå tilbake til et tidligere steg, og å forsøke å utnytte innsikten de har skaffet seg til å gjøre endringer og forbedringer. Det å følge disse stegene slavisk er selvsagt ikke den eneste veien til suksess i et entreprenørskapsprosjekt. Samtidig vil det å jobbe metodisk på denne måten øke sannsynligheten for å lykkes.

INKUBATORPROGRAMMET PÅ Hi5
Inkubatorprogrammet er rettet mot deltakere som har en bedrift de vil videreutvikle, en innovativ forretningsidé de vil teste ut og som kan bli grunnlag for noe større. Målet er at de skal videreutvikle bedriften skape en solid forretningsmodell og en god plan for å utvikle prosjektet sitt.

Programmet vil gjennomføres på 6 uker med 12 sesjoner.

Sesjon 1: Innledning

I denne sesjonen presenteres innholdet i programmet. Entreprenørene gjøres kjent med S-E-A-M og med EMS’en – og de presenterer seg selv og prosjektet sitt for de andre deltagerne. I tillegg opprettes kontakten i gruppens samhandlingsrom. Dette er viktig for å skape den positive gruppedynamikken som er nødvendig for å få fullt utbytte av programmet.

Sesjon 2: Formål

Etter den innledende presentasjonsrunden fra alle entreprenørene gjennomgår og diskuterer vi det som entreprenørene har lært om kjerneverdier, motivasjon og visjon. Deretter får en til to av entreprenørene presentere formålene sine – med innspill og kritikk fra resten av kohorten. Til sist tas eventuelle spørsmål og uklarheter opp før de nødvendige forberedelsene til neste gang beskrives.

Sesjon 3: Bærekraft

Etter den innledende presentasjons- og diskusjonsrunden, gjennomgås definisjoner av bærekraft og entreprenørskap, paradokset rundt bærekraftig entreprenørskap diskuteres før fokus vendes mot FN’s bærekraftsmål. Først diskuteres historikken og så tredelingen av bærekraftsmålene i miljø, samfunns og økonomimål med tilhørende delmål. Til slutt diskuteres muligheter for å bruke bærekraftsmålene til å skape konkurransemessige fortrinn for entreprenører og eksempler på slike modeller. Til sist tas eventuelle spørsmål og uklarheter opp før de nødvendige forberedelsene til neste gang beskrives.

Sesjon 4: Ressurser

Etter den innledende presentasjonsrunden fra alle entreprenørene gjennomgår og diskuterer vi det som entreprenørene har lært om personell, fysiske, salgbare og finansielle ressurser. Deretter får to av entreprenørene presentere sine ressurser – med innspill og kritikk fra resten av kohorten. Til sist tas eventuelle spørsmål og uklarheter opp de nødvendige forberedelsene til neste gang beskrives.

Sesjon 5: Forretningsidé og problemintervju

Forretningsidé og problemintervju bygger på trinn tre i S-E-A-M. Etter den innledende presentasjonsrunden fra alle entreprenørene gjennomgår og diskuterer vi det som entreprenørene har lært om kjernekompetanse, nøkkelbidrag, nøkkelmarked og problemintervju. Deretter får to av entreprenørene presentere sine utkast til forretningsidé – med innspill og kritikk fra resten av kohorten. Som en del av dette presenteres og diskuteres resultatene fra de første problemintervjuene. Til sist tas eventuelle spørsmål opp før de nødvendige forberedelsene til neste gang beskrives.

Sesjon 6: Forretningsmodell I – samskapere, verdiløfte og løsningens egenskaper

Forretningsmodellen bygger på trinn fire i S-E-A-M. Etter den innledende presentasjonsrunden fra alle entreprenørene gjennomgår og diskuterer vi det som entreprenørene har lært om samskapere, unikt verdiløfte og løsningsegenskaper. Deretter får 1-2 av entreprenørene presentere sine utkast til forretningsmodell – med innspill og kritikk fra resten av kohorten. I enkelte tilfeller presenteres og diskuteres løsningsintervjuer, men som regel utelates dette eller det behandles i en egen tilvalgssesjon. Til sist tas eventuelle spørsmål og uklarheter opp før de nødvendige forberedelsene til neste gang beskrives.

Sesjon 7: Forretningsmodell II – partnere/økosystem, markedsføring & salg og prismodell

Forretningsmodellen bygger på trinn fire i S-E-A-M. Etter den innledende presentasjonsrunden fra alle entreprenørene gjennomgår og diskuterer vi det som entreprenørene har lært om økosystem, markedsførings- og salgsmodell samt om prismodellen. Deretter får 1-2 av entreprenørene presentere sine utkast til forretningsmodell – med innspill og kritikk fra resten av kohorten. I enkelte tilfeller presenteres og diskuteres løsningsintervjuer, men som regel utelates dette eller det behandles i en egen tilvalgssesjon. Til sist tas eventuelle spørsmål og uklarheter opp før de nødvendige forberedelsene til neste gang beskrives.

Sesjon 8: Designtenkning, minste mulige løsning og løsningsintervju

Denne sesjonen er utviklet i felleskap med TrollLABS ved NTNU og setter søkelys på hvordan entreprenørene skal utvikle sin tjeneste eller produkt fra problemforståelse gjennom et sett av prototyper og til en salgbar løsning. Etter den innledende presentasjons og diskusjonsrunden der entreprenørene gjennomgår det de har lært om designtenkning og løsningsintervjuer, gjennomgås de fem hovedstegene i designtenkning, grunnprinsippene i Lean Startup, eksempler på gode MML´er og prinsippene for løsningsintervjuer. Deretter repeteres resultatene fra problemintervjuene, og resultatene for løsningsintervjuene presenteres for to av entreprenørene – med innspill og kritikk fra resten av kohorten. Til sist tas eventuelle spørsmål opp før de nødvendige forberedelsene til neste gang beskrives.

Sesjon 9: Målsettinger

Målsettinger bygger på trinn fem i S-E-A-M. Etter den innledende presentasjonsrunden fra alle entreprenørene gjennomgår og diskuterer vi det som entreprenørene har lært om kompetanse, produkt, markeds, bærekrafts og finansmål. Deretter får to av entreprenørene presentere målsettingene sine – med innspill og kritikk fra resten av kohorten. Til sist tas eventuelle spørsmål og uklarheter opp før forventede forberedelser til neste gang presenteres.

Sesjon 10: Oppgaver

Etter den innledende presentasjonsrunden fra alle entreprenørene gjennomgår og diskuterer vi det som entreprenørene har lært om oppgavegjennomføring. Deretter får en til to av entreprenørene presentere oppgavene som de har beskrevet for at de skal nå målene sine – med innspill og kritikk fra resten av kohorten. Til sist tas eventuelle spørsmål opp før de nødvendige forberedelsene til neste gang beskrives.

Sesjon 11: Prognose

Prognosen bygger på trinn syv i S-E-A-M. Etter den innledende presentasjonsrunden fra alle entreprenørene gjennomgår og diskuterer vi det som entreprenørene har lært om inntekter og varekost, gjentagende kostnader, oppgavekostnader, finansiering og om de grunnleggende lover og regler. Deretter får en til to av entreprenørene presentere resultat- og likviditetsprognosen for prosjektet sitt – med innspill og kritikk fra resten av kohorten. Til sist tas eventuelle spørsmål og uklarheter opp før forventede forberedelser til neste gang presenteres.

Sesjon 12: Avslutning/presentasjon og nettverk

Til den siste sesjonen skal entreprenørene ha forberedt en fullstendig presentasjon av veikartet (eller forretningsplanen) for prosjektet sitt.

Individuell oppfølging av deltakere
Programmets rådgivere vil håndtere individuell oppfølging underveis i perioden på 6 uker hvor programmet gjennomføres. Det er svært verdifullt for entreprenørene med slik oppfølging knyttet til blant annet forretningsidé.

Hvem passer det for?

Programmet passer for deg som har en bedrift (eller en idé) du vil videreutvikle.

I løpet av programmet utvikle du din egen entreprenørskaps- og forretningsutviklingskompetanse og du får råd og veiledning.

Vår inkubator er lagt opp sånn at du kan arbeide fra hjemmekontor og likevel få samhandle med andre i samme situasjon.

Praktisk informasjon rundt inkubatorprogrammet

Dette programmet er et gratis tilbud til Hi5s medlemmer.

Medlemmer må sende en søknad til Benedicte for å være med i inkubatorprogrammet, vi har 12 plasser tilgjengelig i året.

Du må dedikere ca halve arbeidsdager for å være med i vår inkubator, gjennom de seks ukene programmet foregår.

Gründerne som blir med i dette programmet vil få tilsendt en bok om «Entreprenørskap» (skrevet av  Yngve Dahle), få tilgang til et verktøy for å lage en solid forretningsmodell (utviklet av Entreprenerdy), videokurs, forelesninger og individuelle rådgivningssamtaler.

Det er vår samarbeidspartner «Entreprenerdy» som gjennomfører forelesningene.

High five!

Legg igjen et telefonnummer, så vil du bli kontaktet av Jonthan Hall eller Trine Tenvik sporenstreks.